COVID-19 / Corona virus protocol

Versie: 3 / datum: 1-10-2020

In verband met de situatie omtrent het COVID-19 oftewel het Coronavirus is dit protocol van kracht voor alle bedrijven die onderdeel uitmaken van groep CVB Ecologistics met ingang van 23 maart 2020 en tot nader order. 

Updates van dit protocol worden steeds verstrekt via de voorpagina van de (interne) CVB – portal en via de (externe) website: www.cvbecologistics.com. Op beide media is de informatie te vinden bij de nieuwsberichten.

Aangezien groep CVB Ecologistics bedrijven heeft in meerdere (Europese) landen worden met name de adviezen van de World Health Organization gevolgd.

Daarnaast zijn er aanvullende adviezen en regelgevingen van kracht in de diverse landen waar de bedrijven gevestigd zijn. In dit protocol worden adviezen zoveel mogelijk samengebracht en vervolgens uniform toegepast in de bedrijvengroep.  

Algemene informatie

 • https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
 • https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/actueel
 • https://www.info-coronavirus.be/
 • https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/
 • https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

Symptomen 

Meest voorkomend:

 • Koorts 
 • Droge hoest
 • Vermoeidheid

Minder vaak voorkomend:

 • pijn in het lichaam
 • keelpijn
 • diarree
 • bindvliesontsteking
 • hoofdpijn
 • aangetast smaak- of reukvermogen
 • huiduitslag of verkleuring van de vingers of tenen

Ernstig:

 • kortademigheid of ademhalingsproblemen
 • pijn of druk op de borst
 • aangetast spraak- of bewegingsvermogen

Algemeen advies

 1. Zoek direct medische hulp als je ernstige symptomen hebt.
 2. Neem contact op met je huisarts als je koorts krijgt én hoest én ademhalingsproblemen heeft.
 3. Blijf thuis als je je ziek voelt en/of isoleer jezelf van anderen. Moet je toch het huis uit draag dan een mondmasker.

Preventie algemeen

 • Houd minimaal 1 meter afstand van elkaar.
 • Was je handen regelmatig.    
 • Bedek je neus en mond met een papieren zakdoekje of met de binnenkant van je elleboog als je hoest of niest.      
 • Raak je ogen, neus en mond niet aan. 
 • Schud geen handen en vermijd ander lichamelijk contact.    
 • Vermijd drukke plekken.                                                       
 • Vermijd contact met zieke mensen.
 • Houd een veilige afstand van mensen die hoesten of niezen.
 • Draag een mondmasker op locaties waar sprake is van een groot transmissierisico en/of als afstand houden niet en/of moeilijk mogelijk is.
 • Blijf op de hoogte van de meest recente informatie over Covid-19 verstrekt vanuit betrouwbare bronnen. 

Belangrijk om te weten in het algemeen

 • Covid-19 verspreiding gebeurt voornamelijk van mens op mens.
 • De tijd tussen blootstelling aan COVID-19 en het vertonen van symptomen is over het algemeen 5 tot 6 dagen maar kan maximaal zijn tussen 1 en 14 dagen.
 • Buiten is minder kans op transmissie dan binnen. Binnen is goede ventilatie belangrijk.
 • Onder honden, kat(-achtige), fretten en nertsen zijn positieve testen vastgesteld voor Covid-19. Honden, kat(achtige) en fretten kunnen het virus overbrengen van dier op dier, maar niet van dier op mens. Van nertsen daarentegen is aangetoond dat zij Covid-19 wél kunnen overbrengen op de mens.
 • Studies tonen aan dat Covid-19 gedurende 72 uur kan overleven op plastic en rvs, minder dan 4 uur op koper en minder dan 24 uur op karton. Daarbij is belangrijk om te weten is dat het virus gemakkelijk gedood kan worden met huishoudelijke schoonmaakmiddelen en zeep. Maak daarom risico oppervlaktes regelmatig schoon en was je handen nadat je een dergelijke oppervlakte hebt aangeraakt.

Maatregelen van toepassing bij groep CVB Ecologistics

A. Voor werknemers in de omgang met elkaar en op de werkvloer:

 1. Houd altijd voldoende afstand van elkaar.

De aard en bezetting van de werkzaamheden, in combinatie met de gebouwen en terreinen van de bedrijfslocaties, faciliteren voldoende om deze regel strikt te kunnen hanteren. Samenscholing moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Geef elkaar de ruimte.

Productiemedewerkers, chauffeurs en commercieel medewerkers hebben individuele werkplekken waarbij ze ruim voldoende afstand kunnen houden. Punten van aandacht in naleving van die regel voor hen zijn met name momenten van overleg, instructie en/of overdracht.

Kantoormedewerkers en medewerkers in de sortering mogen niet samenscholen op de werkplek. Spreiding van de werkplekken is verplicht. Niet teveel kantoormedewerkers in één ruimte. En in de sortering bij voorkeur één persoon per werkstation. Werkstations waar voldoende afstand kan worden gehouden daar mogen maximaal 2 personen samenwerken. Daarbij is het dragen van een mondmasker verplicht en moet regelmatige roulatie  plaatsvinden. Dit zodat personen niet langdurig bij elkaar staan.  

Plaatsen zoals entreehallen/gangen, kantines, keukens, kleedruimtes en sanitaire ruimtes mogen niet door grote groepen personen tegelijkertijd gebruikt worden. De leidinggevenden zien erop toe dat deze collectieve faciliteiten uitsluitend in roulatie door kleinere groepen personen en/of individuelen gebruikt worden.

Vergaderingen gebeuren zoveel mogelijk online en/of met een zo minimaal mogelijk aantal personen. Dit met in acht name van voldoende afstand van elkaar en bij voorkeur in een zo kort mogelijke tijd.   

 1. Hanteer een correcte hygiëne standaard voor jezelf en op je werkplek.

Was regelmatig je handen en houd je werkplek schoon.

Reinig algemene punten met extra risico op overdracht in het bedrijf zeer frequent. Voorbeelden zijn o.a. deurklinken, (water-)kranen en toiletbrillen.

Als je de start of het einde van je werktijd in de prikklok vastlegt, maak dan de plaatsen waar je contact hebt gemaakt met het apparaat achteraf schoon voor de volgende gebruiker.

Gebruik en/of hanteer niet hetzelfde bestek en servies als je collega en zet na gebruik deze spullen direct zélf in de vaatwasser of was deze zelf af.

 

 

Gebruik (de spullen op) je werkplek, het werkmaterieel, zoveel mogelijk uitsluitend zelf. Indien spullen, werkmaterieel of een werkplek toch uitgewisseld moet worden draag handschoenen en/of reinig deze dan eerst en dan met name de punten met extra risico op overdracht. Voorbeelden zijn o.a. kantoorartikelen, toetsenbord en muis, fotocamera, downloadterminal en downloadkey. Het stuur, handvat of bedieningspaneel van koffieapparaten, drankautomaten, (technisch en huishoudelijk) gereedschap, machines, vrachtwagens en/of ander materieel.

Wissel PBM’s (zoals mondkapjes, gehoorbescherming, handschoenen, veiligheidsbrillen etc.) en bedrijfskleding niet uit met elkaar.

Pas op met de overdracht van papieren/documenten etc. van persoon naar persoon.  Voorkom dat je in fysiek contact komt met de andere persoon. Het item zelf eerst neerleggen en vervolgens op te laten pakken door de andere persoon is het meest veilig. 

B. In het geval van virussymptomen en/of ziekte bij werknemers en/of hun gezinsleden:

 • De huidige situatie m.b.t. Covid-19 is primair de verantwoordelijkheid van de overheden, niet die van werkgevers. De privacywetgeving blijft derhalve zoals gebruikelijk van kracht.
 • Een aantal zaken zijn niet toegestaan en gebeuren in onze bedrijven dan ook niet. Dit betreft o.a.: medische gegevens van werknemers registreren en/of de temperatuur opnemen van een werknemer en/ of een koortsscan maken.
 • Werknemers de toegang weigeren op basis van een vermoeden van besmetting mag de werkgever niet doen. Wel zal door de werkgever in zo’n geval worden aangedrongen op een medische vaststelling om zodoende zekerheid te hebben en de veiligheid voor de andere werknemers te kunnen borgen. 
 • Voor werknemers die een vermoeden van besmetting hebben zonder (alle) symptomen, werknemers die niet ziek zijn en/of (potentieel) besmette gezinsleden hebben, geldt dat zij naar eigen inzicht medische assistentie zoeken in lijn met de door de betreffende overheid uitgevaardigde instructies indien ze dit nodig achten. Daarnaast dient men zelf de afweging te maken of men zich eventueel laat testen of niet. Voorzorgsmaatregelen op de werkplek zijn doorgaans goed te realiseren in overleg met de werkgever (voor zover deze nog niet reeds van toepassing zijn).
 • Met een werknemer die alle symptomen vertoont van Covid-19 treedt de werkgever in overleg om gepaste maatregelen te nemen. De werknemer dient zich in ieder geval zo snel mogelijk te laten testen en de uitslag van de test thuis af te wachten. Afhankelijk van ernst en individuele werkomgeving kan besloten worden dat de werknemer thuis blijft of contact beperkt met anderen. Dit laatste kan bijvoorbeeld door tijdelijke aanpassing van de werkplek, werkdagen en / of werktijden.      
 • Een werknemer die een positieve uitslag heeft van de Corona-test (en/of een huisgenoot van die werknemer waarvan de werknemer zich niet voldoende kan isoleren) moet, in het kader van de preventieplicht die de werkgever heeft, de toegang tot het bedrijf ontzegd worden. Zodra deze persoon minimaal 24 uur virusvrij is en/of een negatieve Corona-test kan aantonen kan de werknemer direct het werk hervatten. 
 • Een werknemer die een negatieve uitslag heeft van een Corona-test dient het werk direct te hervatten voor zover deze werknemer niet te ziek is om te werken.
 • Een werknemer die vanwege preventieve maatregelen door een bedrijf en/of school van huisgenoten moeilijk of niet kan komen werken dient contact op te nemen met de werkgever om in overleg tot een werkbare oplossing te komen.

De vertegenwoordigers van de werkgever in bovenstaande tekst zijn: leden van de directie, depot managers, medewerkers van de afdeling personeelszaken en andere leidinggevenden zoals afdelingshoofden. Zij dienen rekening te houden met de privacywetgeving en derhalve ieder contact met werknemers over dit onderwerp in strikte vertrouwelijkheid op te volgen. 

C. Het beleid ten aanzien van bezoekers van de bedrijven van groep CVB Ecologistics:

Voor bezoekers zoals chauffeurs en andere personen die onze bedrijven bezoeken hanteert groep CVB Ecologistics de volgende werkwijze.

 • Alle bezoekers moeten zich bij ieder bezoek eerst melden bij de receptie. Dit geldt ook voor regelmatig terugkerende bezoekers zoals bijvoorbeeld vaste contactpersonen van klanten, leveranciers, monteurs, transporteurs en ook collega werknemers van andere bedrijfslocaties.
 • De kantoormedewerker stelt altijd zo snel mogelijk vast of de bezoekende persoon inderdaad wel aan het juiste adres is. Indien niet het geval wordt deze persoon  direct verzocht om het bedrijfsterrein weer te verlaten.  
 • Indien een bezoeker gezondheidsklachten heeft of lijkt te hebben die overeen stemmen met de symptomen van COVID-19 dan wordt die persoon de toegang tot het bedrijf en terrein geweigerd.
 • Werknemers en bezoekers houden altijd ruime afstand van elkaar. 
 • In kleine (ontvangst-)ruimtes wordt één persoon tegelijk toegestaan. In grotere (ontvangst-)ruimtes mag maximaal het aantal personen worden toegestaan wat er in past, rekening houdend met een afstand tussen personen van minimaal 1 meter
 • Bezoekers worden vooraf en/of onmiddellijk bij aankomst op de hoogte gebracht van het Covid-19 protocol van toepassing op de bedrijfslocaties van groep CVB Ecologistics. Dit kan mondeling ter plaatse bij aankomst en/of vooraf door toezending van dit protocol aan hen door onze werknemers.
 • Bezoekers registreren hun aanwezigheid op een lijst met een pen die op afstand ligt van de kantoormedewerkers. De pen wordt regelmatig gereinigd.
 • Bezoekers die te vroeg zijn worden door kantoormedewerkers gewezen naar een afgezonderde ruimte om daar te wachten. Indien die ruimte niet beschikbaar is in het bedrijf dan dient die persoon te wachten buiten bij de ingang of in de wagen. Chauffeurs moeten buiten het bedrijfsterrein in hun vrachtwagen wachten totdat zij aan de beurt zijn om geladen of gelost te worden.
 • Kantoormedewerkers vragen chauffeurs die komen laden of lossen naar het matchnummer en verifiëren dit. Kantoormedewerkers nemen zo min mogelijk  papieren aan van chauffeurs. Indien nodig bekijken ze deze op afstand. 
 • Bij uitwisseling van documenten en zaken zoals laad-/losinstructieformulieren, transportdocumenten, zegels en dergelijke tussen werknemers en chauffeurs dient fysiek contact met elkaar altijd te worden voorkomen. Het item eerst neerleggen en vervolgens op te pakken door de andere persoon, dat is de meest veilige procedure.
 • Bezoekers en chauffeurs mogen zich uitsluitend onder begeleiding of op strikte instructie van werknemers begeven in het bedrijf en blijven op de hen aangewezen locatie in het bedrijf gedurende het bezoek.
 • Chauffeurs blijven tijdens het laden of lossen van hun vrachtwagen door de productiemedewerker steeds op voldoende afstand van die werknemer. 
 • Particulieren lossen, na melding van hun aanwezigheid bij de kantoormedewerkers, bij voorkeur hun wagen zelf op voldoende afstand van, maar wel controleerbaar door, onze werknemers.
 • Op bedrijfslocaties van groep CVB Ecologistics waar dit mogelijk is mogen bezoekers en chauffeurs gebruik maken van het toilet. Douches zijn tot nader order uitsluitend beschikbaar voor gebruik door eigen werknemers. 

Bezoekers die zich niet houden aan bovenstaande instructies zal de toegang worden ontzegd tot alle bedrijfslocaties van groep CVB Ecologistics.  

D. Werknemers van groep CVB Ecologistics op bezoek bij werkrelaties:  

Werknemers van groep CVB Ecologistics die externe bedrijven en/of personen bezoeken stellen zich op de hoogte van het daar geldende protocol ten aanzien van Covid-19 en volgen deze regels gedurende het bezoek strikt op.   

Werknemers en derden die (potentiële) risicosituaties constateren op een bedrijfslocatie van groep CVB Ecologistics en/of handelen in strijd met dit protocol door een werknemer worden verzocht dit schriftelijk te melden aan Linda van Berkel via het emailadres: linda@cvbecologistics.com zodat hier direct opvolging aan gegeven kan worden.